Begränsat registerutdrag tillämpningsregler

Sollentuna GKs tillämpningsregler för hanteringen av begränsat registerutdrag.

1. Bakgrund
Riksidrottsmötet beslöt i maj 2019 att alla idrottsförbund och idrottsföreningar ska begära att den som har ett arbete eller uppdrag som innebär direkt och regelbunden kontakt med barn upp till 18 år, ska visa upp ett begränsat utdrag från belastningsregister. Regeln, som är tvingande för alla idrottsförbund och idrottsföreningar, träder i kraft den 1 januari 2020. Samma dag blir också Barnkonventionen svensk lag.

De nya bestämmelserna har skrivits in i Riksidrottsförbundets stadgar och är tvingande (måste följas) av förbund och klubbar. Golfbolag (A1) är enligt avtal med SGF skyldiga att följa regler och bestämmelser som beslutats av Riksidrottsförbundet eller SGF.

8 kap 5 § RF:s stadgar om åligganden för förening: 8. i enlighet med lagen (2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn begära att den som anställs eller erhåller uppdrag inom föreningen, om arbetet eller uppgifterna som personen erbjuds eller tilldelas innebär direkt och regelbunden kontakt med barn, visar upp ett utdrag enligt lagen (1998:620) om belastningsregister.

11 kap 4 § RF:s stadgar om åligganden för förbund: 14. i enlighet med lagen (2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn begära att den som anställs eller erhåller uppdrag inom föreningen, om arbetet eller uppgifterna som personen erbjuds eller tilldelas innebär direkt och regelbunden kontakt med barn, visar upp ett utdrag enligt lagen (1998:620) om belastningsregister.

Det primära syftet med den nya bestämmelsen är att säkerställa att alla barn ska kunna vistas i en trygg miljö när de är på en golfanläggning. Registerutdragen kan hjälpa SGF, Golfdistriktsförbund (GDF), golfklubbar och golfbolag att undvika att anställa eller anlita personer som begått och dömts för grova brott.

Mer information om hur förbund och föreningar kan jobba på att skapa trygga idrottsmiljöer finns på Riksidrottsförbundets hemsida: www.rf.se/RFarbetarmed/Tryggidrott

Det begränsade registerutdraget innehåller uppgifter om domar i grova brott; mord, dråp, grov misshandel, människorov, sexualbrott, barnpornografibrott eller grovt rån. Registerutdraget visar däremot inte att personen misstänkts, undersökts, åtalats eller friats i domstol för dessa brott.

Det är alltid personen själv (arbetssökande, anställd, ledare etc) som ska beställa registerutdraget från belastningsregistret. Personer som är under 15 år, och därför inte uppnått straffbarhetsåldern i Sverige, omfattas inte av kravet på att visa upp ett registerutdrag. Engagemangsformen saknar betydelse. Regelverket omfattar alla från ideella till inhyrda eller anställda.

Förbundet/klubben ska kontrollera utdraget och dokumentera att kontrollen har genomförts. Utdrag visas av den enskilde i original och återlämnas direkt. Inga utdrag ska arkiveras av förbundet/klubben, men det ska noteras i ett register att kontrollen är genomförd. Förbundet/klubben avgör självt vad som ska ske om en person har någon form av registrerad belastning (tex är dömd för grov misshandel) eller om hen vägrar visa upp utdraget.

Tillämpningsregler
1. Sollentuna GK ansvarar enligt lag och idrottens regelverk för att barn- och ungdomar tillförsäkras en trygg miljö på den golfanläggning som Sollentuna GK disponerar. Det innebär i sin tur att externt driven verksamhet som exempelvis shop, träning, övningsområde mm ingår i Sollentuna GKs ansvarsområde. Registerutdrag måste därför begäras in och bedömas även för personer som inte är formellt anställda, uppdragstagare eller ledare i Sollentuna GK, men väl ska ha direkt och regelbunden kontakt med barn- och ungdomar.

2. Sollentuna GK ska begära ett begränsat Registerutdrag för samtliga personer som utför uppdrag för Sollentuna GK i verksamhet som innebär regelbunden och direkt kontakt med barn. Med begreppet ”direkt och regelbunden kontakt med barn” avses sådana aktiviteter som inbegriper återkommande och nära kontakter med barn. Här omfattas aktiviteter som består i att fostra, utbilda, sköta eller ta hand om barn eller på annat sätt arbeta i personlig kontakt med barn. Kravet på regelbundenhet innebär att uppgifterna inbegriper viss återkommande direktkontakt med barn.

Följande personer omfattas av definitionen ovan:

- tränare eller assisterande tränare
- person som är engagerad i tränings- eller tävlingsaktiviteter för barn (exempelvis lagledare, domare och tävlingsledare)
- förtroendevald i kommitté som ansvarar för verksamhet för barn

3. Sollentuna GK har rätt att utvidga kretsen av personer som ska omfattas av registerkontrollen i syfta att kvalitetssäkra Sollentuna GKs verksamhet och säkerställa en trygg miljö på Sollentuna GKs golfanläggning.

4. Registerutdrag ska begäras in årligen. Även personer som sedan tidigare är engagerade för ovanstående uppdrag omfattas av registerkontrollen.

5. Registerutdraget ska vara högst 6 månader gammalt.

6. VD/klubbchef i Skillingegården AB/Sollentuna GK ansvarar för att Registerutdrag begärs in. Registerutdraget ska ha visats upp innan anställningsavtal tecknas, eller uppdraget påbörjas.

7. Styrelsen i Skilliingegården AB/Sollentuna GK har utsett VD/klubbchef samt Headpro/sportchef till vilka Registerutdraget ska uppvisas och bedömas.

8. Sollentuna GK ska i en särskild förteckning registrera namn, datum för Registerutdraget, datum för när Registerutdraget visats upp för Sollentuna GK samt vilka personer inom Sollentuna GK som tagit del av utdraget. Registerutdraget ska därefter återlämnas till personen alternativt dokumentförstöras. VD/klubbchef ansvarar för registret, SoGKs kommittéer ansvarar för att till de utsedda personerna under punkt 7 anmäla när nya ledare engageras.

9. Om Registerutdraget innehåller en eller flera noterade belastningar ska de enligt punkten 7 utsedda personerna avgöra lämpligheten att anställa eller tilldela uppdrag till personen.

Frågor och svar om registerutdrag
På den här sidan har vi listat ett antal frågor och svar om begränsat registerutdrag.

Ansök om begränsat registerutdrag här

Vad innebär detta beslut för föreningen?
Föreningar ska – istället för som tidigare uppmanas att – begära begränsat utdrag ur belastningsregistret för de som anställs eller har uppdrag i föreningen och där har kontakt med barn.

När gäller detta beslut?
Beslutet fattades vid Riksidrottsmötet 2019 och börjar att gälla från och med 1 januari 2020.

Vem är att betrakta som barn?
Med barn avses personer under 18 år.

Räcker denna åtgärd för att skapa en trygg miljö för barnen i vår förening?
Nej, som enskild insats räcker inte detta. Många av de som begår brott mot barn är förstagångsförbrytare vilket alltså inte syns i registret. Därför uppmanar vi föreningen att arbeta med Skapa trygga Idrottsmiljöer och på så sätt ta ett helhetsgrepp kring tryggheten för barnen i er förening.

I förlängningen är trygghetsarbetet en förutsättning för all idrottslig utveckling, som syftar till att skapa attraktiva föreningsmiljöer och som bidrar till idén om att vi idrottar i förening för att ha roligt, må bra och utvecklas hela livet

Föreningen har mottagit ett registerutdrag i ett öppnat kuvert, gäller utdraget då?
Det finns inga krav på att den som ska visa registerutdrag ska lämna utdraget i ett oöppnat kuvert. Den person som registerutdraget gäller har alltså rätt att själv ta del av uppgifterna i utdraget innan det lämnas till föreningen.

Kan inte utdraget skickas direkt till oss som förening?
Nej, Polismyndigheten får inte skicka registerutdraget direkt till någon arbetsgivare eller uppdragsgivare, och då alltså inte heller till föreningen.

Dessa tillämpningsregler är beslutade av styrelsen för Sollentuna GK/Skillingegården AB 2020-01-27 och gäller från 2020-01-01