Thomas Behring omvald som ordförande på årsmötet

På tisdagskvällen genomfördes Sollentuna GKs årsmöte som blev en mycket lugn historia. 35 röstberättigade medlemmar deltog i mötet som genomfördes på 75 minuter.

Styrelsen presenterade sin verksamhetsberättelse som visar att föreningen har vuxit sig starkare under pandemin. Intresset är stort för golfen i allmänhet och Sollentuna Gk i synnerhet. Klubben har en kö till medlemskap för första gången på lång tid och ekonomin har utvecklats positivt. Antalet spelade ronder var lägre än rekordåret 2020 men betydligt högre än 2019. 

Sammantaget redovisar moderföreningen Sollentuna Golfklubb och dotterbolaget Skillingegården AB, som står för driften av anläggningen, ett överskott på drygt 2,7Mkr. Mötesdeltagarna uppskattade detta och tackade med en applåd styrelse och personal för ett väl genomfört verksamhetsår.

Thomas Behring fick förnyat förtroende som ordförande. Karin Björk, Ann-Charlotte Dackebro och Magnus Berglund valdes för två år som ledmöter medan Elisabeth Lindberg och Mary Petrini Jaldeborg valdes ett år som suppleanter.

Under övriga frågor informerade Anläggningskommitténs ordförande Lise-Lotte Vestling om status för utbyggnadsprojektet på klubbhuset där etapp 1 beslutades på höstmötet och har planerad byggstart hösten 2022.

Mötet avslutade med avtackning av Ulf Hagman som efter minst fyra år som förtroendevald revisor nu lämnade sin plats till Åke Fredriksson. Även två kommittéordförande uppmärksammades även om ingen var på plats. Krister Ahlesten lämnade ordförandeposten i Juniorkommittén efter två år och Mattias Dammberg lämnade samma post i Elitkommittén efter ett år. 

Samtliga handlingar till årsmötet finns att läsa på de medlemsinterna sidorna av hemsidan. Presentationen från årsmötet finns via länken lite längre ner på sidan.