Det digital höstmötet genomfört

På torsdagskvällen 26/11 genomfördes Sollentuna GKs höstmöte 2020, det första digitala allmänna mötet i klubbens historia

Totalt hade 39 anmält sig men det var 33 som anslöt till mötet, naturligtvis hade vi önskat att fler visat intresse för klubbens högsta beslutande organ men vi har förståelse för att mötesformen inte tilltalar alla.

Mötet löpte på väl tack vare ett gediget förarbete av alla inblandade. Av naturliga skäl tar det lite längre tid, inte minst med röstningen som sköttes via SMS.

Ordförande Thomas Behring valdes till mötesordförande med Bengt Linder som sekreterare. Bertil Sköld och Gustav Swedén valdes till justeringspersoner medan Mattias Pirmann skötte rösträkning.

Ordförande Thomas Behring och och klubbchef Patrik Skoog gick igenom verksamhetsplanen för 2021 innan mötet gick till beslut. Med acklamation belsutades att godkänna styrelsens förslag till avgifter, medlemslån, verksamhetsplan och budget.

En motion hade inkommit, med önskan om att mötet skulle uppdra till styrelsen att förhandla med övriga klubbar i 24-avtalet om fler utbytestider. Styrelsen hade föreslagit att motionen skulle avslås med motiveringen att utökande av antalet tider inte nödvändigtvis är bästa sättet att utveckla samarbetet.
Mötet beslutade, med röstsiffrorna 30 mot 5, att gå på styrelsens förslag dvs. att motionen avslogs. Samarbetet utvärderas kontinuerligt av klubbcheferna och antalet tider är en av diskussionspunkterna, antalet tider en enskild medlem kan utnyttja det är en annan. Målsättningen är att systemet skall upplevas enkelt och rättvist att utnyttja.

Efter mötet uppmärksammades enligt traditionen årets klubbmästare.

Presentationen från årets höstmöte finns att se på den medlemsinterna delen av hemsidan där också prokollet från möte kommer upp då det är justerat.

Fler artiklar

Namn Datum
Städning 2021 2021-04-08
Kallelse vårmöte 2021 2021-04-06
Kursutbud 2021 2021-03-26
Äntligen är Driving Rangen öppen! 2021-03-25
Demodag med Callaway 2021-03-22