Rapport från höstmötet

Torsdagen den 28/11 hölls Sollentuna GKs allmänna höstmöte. Enligt många närvarande det mest informativa och genomarbetade mötet i mannaminne. Många medlemmar har efter mötet tagit sig tid att återkoppla och visat stor uppskattning för det nerlagda arbetet under året, ett stort tack från styrelse och personal för alla hejarop. Styrelsens förslag till verksamhetsplan inkl. avgifter och budget godkändes enligt tidigare utskickat material.

Ett digert presentationsmaterial gicks igenom, naturligtvis baserat på den Verksamhetsplan (VEP) som presenterats på de medlemsinterna sidorna i förväg.

Ordförande Thomas Behring förklarade styrelsens idéer för det fortsatta visionsarbetet ocg presenterade tankar kring Masterplanen och banutvecklingen framöver. Arbetet har av olika anledningar legat lite på is under året men en tydlig plan för utveckling av anläggningen skall arbetas fram där hålen 6-9 räknas som etapp 1.

Thomas berättade också om vad som hänt under året. Vi fick en ny klubbchef och VD i januari, Patrik Skoog, som har inneburit ett lyft för klubbens verksamhet. Tyvärr har mycket av personalens arbete gått åt till att rensa i gamla problem, vi har under året tvingats rensa i ekomin och justera dåliga avtal, ta ett par kundförluster, korrigera pensionsinbetalningar mm. vilket belastar resultat med drygt 400Tkr. Progonsen för året tyder just nu på ett nollresultat.

Patrik Skoog informerade om den granskning som gjorts av Skatteverket vilket slutat med att ett nytt avtal tecknats mellan Sollentuna GK och det egna dotterbolaget Skillingegården AB som sköter driften. Effekterna av det nya avtalet märks främst för kommittéerna medan den enskilde medlemmen ser det på att fakturan för årsavgiften fortsättningsvis kommer från Skillingegården AB. Dessutom kommer skåpshyra och gymkort beläggas med moms vilket innebär en prisjustering.

Under kommittéernas verksamhet gjordes en större genomgång kring medlemssituationen, bokningstrycket och medlemsundersökningen. Framför allt diskussionerna kring bokningstrycket uppskattades, tydliga bilder kunde visa att vi har ett relativt jämnt tryck över veckan även om lördag och söndag förmiddag är extra kraftigt bokade.

Presenterades också statistik som visar att trycket på de så kallade dropin-tiderna som går att boka samma dag är väsentligt lägre än på bokningsbara tider, i vissa fall med ända upp till 40% lägre beläggning. Även om många medlemmar gillar möjligheterna till spontangolf så har det följaktligen ett pris i form av sämre utnyttjandegrad och därmed mindre spel av medlemmar eller förlorade intäkter från greenfeegäster.

Även för anläggningskommitten gjordes en större genomgång innehållande planerat underhåll och tänkta investeringar. En inventering av fastigheterna har gjorts som visar på ett relativt omfattande underhållsbehov de kommande åren, någots som också syns i budgeten.

Styrelsens förslag till årsavgifter,budget och verksamhetsplan klubbades igenom utan några större diskussioner. Det innebär en justering av årsavgifterna med ca3% och för någon kategori lite mer än så. Årsavgifterna kommer att faktureras ut i mitten av december med förfallodag den 31/1, kansliet tar tacksamt emot ev. ändringar av kategorier, mailadress, skåp eller annat så snart som möjligt.

Presentationen från årsmötet finns nedanför som pdf och läses lämpligen tillsammans med verksamhetsplanen.