Kallelse till vårmöte 27/4 kl. 19.00

Härmed kallas medlemmarna i Sollentuna Golfklubb till Allmänt Vårmöte tisdag 27 april 2021 klockan 19:00.

På grund av rådande omständigheter har styrelsen beslutat att Vårmötet 2021 genomförs digitalt.

För att delta på vårmötet måste du anmäla dig på Min Golf senast söndag 25/4. Kontrollera att din mailadress och ditt mobilnummer i Min Golf är korrekt då uppgifterna används för att skicka inloggning till mötet och att rösta under mötet.

Alla som har för avsikt att delta på mötet måste göra en personlig anmälan och logga in till mötet från egen enhet (mobil/dator/padda). Detta för att vi skall säkerställa att vi har en korrekt röstlängd.

Dagen innan mötet skickas en länk via mejl som används för att ansluta till mötet. Tillsammans med länken skickas även praktisk information inför mötet.

Förslag till föredragningslista

1. Fastställande av röstlängd för mötet
 
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
 
3. Fastställande av föredragningslista
 
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 
5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden ska justera mötesprotokollet
 
6. Styrelsens verksamhetsberättelse inklusive ekonomisk redovisning för det senaste verksamhetsåret i:

      a. Sollentuna GK

      b. Skillingegården AB
 
7. Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret i:

      a. Sollentuna GK

      b. Skillingegården AB
 
8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret i:

      a. Sollentuna GK

      b. Skillingegården AB
 
9. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott i enlighet med balansräkning i:

      a. Sollentuna GK

      b. Skillingegården AB
 
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen i:

      a. Sollentuna GK

      b. Skillingegården AB
 
11. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorer i:

      a. Sollentuna GK

      b. Skillingegården AB
 
12. Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter i Sollentuna Golfklubb och Skillingegården AB
 
13. Val (avser båda styrelserna)

a.   Ordförande (för en tid av 1 år). Ordförande 2021 har varit Thomas Behring.

b.   Ledamöter (för en tid av 2 år i antal enligt beslut enl. pkt 12) Mandattiden utgår för Harald Näslund, Bengt Linder och Lise-Lotte Vestling.
För Karin Björk, Elisabeth Lindberg och Ann-Charlotte Dackebro återstår ett år av mandattiden.

c.   Suppleanter (för en tid av ett år i antal enligt beslut enl. pkt 12). Suppleanter 2020 har varit Peter Alexandersson och Mattias Pirrman.

d.   Två revisorer jämte suppleant (för en tid av ett år). Revisorer har under 2020 varit Lars Kjellgren, Ulf Hagman och Fredrik Hellmark (suppleant)

e.   Två ledamöter i valberedningen (för en tid av ett år). Mandattiden utgår för Dick Olofsson och Tina Schölin. För Pepsa Ramsell och Rolf Härner återstår ett år av mandattiden
 
14. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna krivelser.
 
15. Övriga frågor
 
Enligt beslutad ändring i klubbens stadgar på vårmötet 2014-04-24 ska kallelse med förslag till föredragningslista skickas senast tre veckor före det allmänna mötet till medlemmarna via brev eller e-post, om sådan är anmäld, och anslås på klubbens anslagstavla. Kallelsen skall tillsändas en per hushåll.

Denna kallelse gäller samtliga familjemedlemmar som är medlemmar i Sollentuna Golfklubb. Observera att du enligt våra stadgar kan utöva din rösträtt via ombud. Ombud får dock endast företräda en medlem.

Anmälan om deltagande i Vårmötet görs i Min Golf! Vi behöver ha er anmälan för att kunna skicka länk till mötet och för att kunna upprätta en röstlängd. Röstning sker via SMS varför det är viktigt att ni har rätt mobilnummer i Min Golf.

Styrelsens verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning, revisionsberättelse och i tid inkomna motioner jämte styrelsens svar på dessa kommer att finnas tillgängligt på klubbens hemsida under ”Handlingar och protokoll som avser 2021” och finns dessutom tillsammans med styrelsens förslag samt i tid inkomna motioner med styrelsens yttrande tillgänglig på klubbens kansli senast tisdag 20/4.

Vill du ha handlingarna hemskickade kan du ringa kansliet på telefon 08-594 709 95.

Välkomna!

 
Sollentuna april 2021
Styrelsen

Fler artiklar