Kallelse till höstmöte torsdag 25 november 2021 kl. 19.00

Kallelse till digitalt höstmöte torsdag 25 november 2021 kl. 19.00. Styrelsen har beslutat att höstmötet 2021 genomförs digitalt på samma sätt som höstmötet 2020 och vårmötet 2021.

 

För att kunna delta på mötet måste du anmäla dig till Höstmötet på Min Golf senast tisdag 23/11 kl. 18.00. Kontrollera att din mailadress och ditt mobilnummer i Min Golf är korrekt då uppgifterna används för att skicka inloggning till mötet och att rösta under mötet.

Alla som har för avsikt att delta på mötet måste göra en personlig anmälan och logga in till mötet från egen enhet (mobil/dator/padda). Detta för att vi skall säkerställa att vi har en korrekt röstlängd.

Dagen innan mötet skickas en länk via mejl som används för att ansluta till mötet. Tillsammans med länken skickas även praktisk information inför mötet.

Förslag till föredragningslista

 1. Fastställande av röstlängd för mötet
 2. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt
 3. Fastställande av föredragningslista
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordförande skall justera mötesprotokollet.
 6. Fastställande av medlemsavgifter och medlemslån samt verksamhetsplan
  och budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret.
 7. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
  Styrelsens förslag 1. Ändring av stadgarna.
  Styrelsens förslag 2. Utbyggnad av klubbhuset.
 8. Övriga frågor.
 9. Presentation av årets klubbmästare.

 

Enligt klubbens stadgar ska kallelse med förslag till föredragningslista skickas senast tre veckor före det allmänna mötet till medlemmarna via brev eller e-post, om sådan är anmäld, och anslås på klubbens anslagstavla. Kallelsen skall tillsändas en per hushåll.

Denna kallelse gäller samtliga familjemedlemmar som är medlemmar i Sollentuna Golfklubb. Observera att du enligt våra stadgar kan utöva din rösträtt via ombud. Ombud får dock endast företräda en medlem. Om du har fullmakt för någon annan medlem så måste fullmakten undertecknas och vara golfklubben tillhanda senast den 23 november. Du hittar underlag för fullmakt på den medlemsinterna delen av hemsidan under Handlingar och protokoll.

Verksamhetsplan med budgetförslag kommer tillsammans med styrelsens förslag samt i rätt tid inkomna motioner med styrelsens yttrande att finnas tillgängliga på klubbens hemsida under ”medlemssidorna” senast torsdag den 18 november. Handlingarna kommer även att vara tillgängliga på klubbens kansli senast detta datum.

Vill du ha handlingarna hemskickade kan du ringa kansliet på telefon 08-594 709 95.

Välkomna!
Sollentuna november 2021
Styrelsen

Fler artiklar