Kallelse till allmänt vårmöte

Allmänt Vårmöte - Kallelse
Härmed kallas till Allmänt Vårmöte torsdag 4 april klockan 19:00 på Sollentuna Golfklubb

Förslag till föredragningslista

1. Fastställande av röstlängd för mötet

2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
 
3. Fastställande av föredragningslista
 
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 
5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden ska justera mötesprotokollet
 
6. Styrelsens verksamhetsberättelse inklusive ekonomisk redovisning för det senaste verksamhetsåret i:

        a. Sollentuna GK

        b. Skillingegården AB
 
7. Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret i:

        a. Sollentuna GK

        b. Skillingegården AB
 
8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret i:

        a. Sollentuna GK

        b. Skillingegården AB
 
9. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott i enlighet med balansräkning i:

        a. Sollentuna GK

        b. Skillingegården AB
 
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen i:

        a. Sollentuna GK

        b. Skillingegården AB
 
11. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorer i:

        a. Sollentuna GK

        b. Skillingegården AB
 
12. Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter i Sollentuna Golfklubb och Skillingegården AB

13. Val (avser båda styrelserna)

        a.     Ordförande (för en tid av 1 år)

        b.    Ledamöter (för en tid av 2 år i antal enligt beslut enl pkt 12)
        För följande ledamöter återstår ett år av mandattiden:
        Karin Björk
        Elisabeth Lindberg
        Ann-Charlotte Dackebro
        Peter Alexandersson

c.     Suppleanter (för en tid av ett år i antal enligt beslut enl pkt 12)

d.    Två revisorer jämte suppleant (för en tid av ett år)

e.     Två ledamöter i valberedningen (för en tid av ett år)
        För följande ledamöter i valberedningen återstår ett år av mandattiden:
        Pepsa Ramsell
        Rolf Härner
 
14. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna skrivelser.
        I tid inkomna skrivelser/motioner:
 
15. Övriga frågor

Enligt beslutad ändring i klubbens stadgar på vårmötet 2014-04-24 ska kallelse med förslag till föredragningslista skickas senast tre veckor före det allmänna mötet till medlemmarna via brev eller e-post, om sådan är anmäld, och anslås på klubbens anslagstavla. Kallelsen skall tillsändas en per hushåll.

Denna kallelse gäller samtliga familjemedlemmar som är medlemmar i Sollentuna Golfklubb. Observera att du enligt våra stadgar kan utöva din rösträtt via ombud. Ombud får dock endast företräda en medlem.

Vi vädjar om att anmälan om deltagande i Vårmötet görs i GIT! Blir antalet anmälda mötesdeltagare stort (vilket vi hoppas), måste vi hålla mötet i lokal utanför klubbhuset.

Styrelsens verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning, revisionsberättelse och i tid inkomna motioner jämte styrelsens svar på dessa kommer att finnas tillgängligt på klubbens hemsida under ”Handlingar och protokoll som avser 2019” och finns dessutom tillsammans med styrelsens förslag samt i tid inkomna motioner med styrelsens yttrande tillgänglig på klubbens kansli senast torsdag den 28 mars.

Vill du ha handlingarna hemskickade kan du ringa kansliet på telefon 08-594 709 95.

Välkomna!

Sollentuna mars 2019

Styrelsen