Höstmöte – kallelse

Höstmöte – kallelse


Kallelse till Allmänt Höstmöte torsdag den 30 november 2017 klockan 19.00 på Sollentuna Golfklubb

Förslag till föredragningslista

  1. Fastställande av röstlängd för mötet.
  2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
  3. Fastställande av föredragningslista.
  4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
  5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordförande skall justera mötesprotokollet.
  6. Fastställande av medlemsavgifter och medlemslån samt verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret.
  7. Information om arbetet med ”Masterplan” för Sollentuna GK. Kommande behov av investeringar, framtid, status och vägval.
  8. Information om personalläget och personalorganisation inför 2018.
  9. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
  10. Övriga frågor.


Enligt beslutad ändring i klubbens stadgar på vårmötet 2014-04-24 ska kallelse med förslag till föredragningslista skickas senast tre veckor före det allmänna mötet till medlemmarna via brev eller e-post, om sådan är anmäld, och anslås på klubbens anslagstavla. Kallelsen skall tillsändas en per hushåll.

Denna kallelse gäller samtliga familjemedlemmar som är medlemmar i Sollentuna Golfklubb. Observera att du enligt våra stadgar kan utöva din rösträtt via ombud. Ombud får dock endast företräda en medlem.

Observera att anmälan om deltagande i Höstmötet skall göras via Min Golf, på www.golf.se

Verksamhetsplan med budgetförslag kommer att finnas tillgängligt på klubbens hemsida under ”Medlemssidor” och finns dessutom tillsammans med styrelsens förslag samt i tid inkomna motioner med styrelsens yttrande tillgänglig på klubbens kansli senast torsdag den 23 november.

Vill du ha handlingarna hemskickade kan du ringa kansliet på telefon 08-594 709 95.

Välkomna! 

Sollentuna november 2017

Styrelsen

Fler artiklar

Namn Datum
VD och Klubbchef till Sollentuna Golfklubb 2018-07-09
Sommargreenfee 2018-07-06
Ordförandebrev juli 2018 2018-07-02
Starters 2018-06-28
Öppettider midsommar 2018-06-19