Höstmötet är genomfört

På torsdagskvällen genomfördes Sollentuna Golfklubbs höstmöte 2021.

Även i år kördes höstmötet digitalt. Det är en mötesform som vi nu anpassat oss till och det fngerar väl. Självklart ser vi hellre fysiska möten i framtiden om det är möjligt.

Mötesledningen med ordförande Thomas Behring, klubbchef Patrik Skoog, sekreterare Karin Björk och moderatorn tillika rösträknare Mattias Pirmann navigerade smidigt genom föredragningslistan. 36 medlemmar hade anmält sig till mötet och 33 loggade så småningom in.

Utöver de formella punkterna så gjordes en ordentlig genomgång av verksamhetsplanen 2022 inkl. föreslagna årsavgifter och den framtagna budgeten. Styrelsens förslag till avgifter, verksamhetsplan och budget godkändes med tydlig majoritet.

Det hade inkommit en motion med önskemål att klubben skall ordna egen analog bokning av starttider även från 10an. Då bokningssystemet Sista 9 utvecklas till nästa år och ger personalen möjlighet att hjälpa spelare att både lägga ut och boka tider i shopen så ansåg styrelsen att syftet med motionen redan uppfyllts och yrkade därför avslag på motionen. Mötet gick på styrelsens linje och avslog motionen.

Styrelsen hade lagt två förslag där den första avsåg stadgeändringar. Svenska Golfförbundet har sedan 2011 ett antal tvingande paragrafer i de sk. mallstadgarna. Styrelsen har gjort bedömningen att SoGKs stadgar inte möter upp till minimikravet från golfförbundet. Formuleringen i de tvingande paragraferna har anpassats helt till golfförbundets skrivningar i mallstadgarna samtidigt som förtydliganden har gjorts i ytterligare paragrafer. Samtliga förändringar avser att stärka den enskilde medlemmens skydd ur ett medlemsperspektiv. Mötet valde att med acklamation bifalla styrelsens förslag till stadgeändringar.

Andra förslaget handlade primärt om ett nytt golfbilsgarage och nytt fläktrum för försörjning av ny ventilation i kök och matsal. Hanteringen av golfbilar är i dag onödigt personalkrävande och de trånga förvaringsmöjligheterna ger parkeringsskador på bilarna. Redan idag har vi behov av fler golfbilar att hyra ut och vi ser att behovet kommer bli ännu större i framtiden.

Nuvarande ventilation är utdaterad, energiineffektiv och ger en dålig allmänventilation vilket innebär att arbetsmiljön för restaurangens personal är mycket krävande och inte heller enligt standard för dess gäster. Då vi inte kunde finna en optimal placering av fläktrum i nuvarande byggnad med tanke på logistik, design och konstruktion anlitades Arkitekt Joakim Häggström för att ta fram förslag på placering och design av ny byggnad för både fläktrum och golfbilar. Förslaget blev en vinkelbyggnad till befintlig huskropp, som går ut över restaurangens lastgård och upp mot 10ans tee.

Styrelsen föreslår att byggnation av utbyggnad (etapp 1) påbörjas efter sommaren 2022 för att säkra ett färdigställande i god tid innan golfsäsong 2023 drar i gång. Utbyggnaden etapp 1 rymmer golfbilsgarage för 14 golfbilar, utanför nuvarande lastgård, och på övre plan ett fläktrum. På nedre plan av utbyggnaden, dvs. nuvarnade lastgård, skapas plats för nya toaletter, i anslutning till kiosken, liksom yta för framtida utveckling av köket då detta idag har brister avseende arbetsmiljön. Budgeten för Utbyggnad etapp 1 klubbhus beräknas till 5 250Tkr. Genomförandet finansieras med egna medel.

Styrelsen fick frågan varför vi inte bygger om hela klubbhuset på en gång när vi ändå är igång. Svaret handlar naturligtvis mycket om ekonomi men också om tillgängligheten. Vi vill inte bygga under säsong och då måste utvecklingen ske i etapper. För att skapa förutsättningar för klubbens framtida behov av modernisering och utveckling har Joakim Häggström fått i uppdrag att skissa på helheten, det vill säga en målbild för klubbhuset som Sollentuna Golfklubb successivt kan växa in i. Ett klubbhus som möter upp vår vision och blir en mötesplats som attraherar dagens och morgondagens golfspelare och gäster. Hur övriga etapper kommer att se ut och när det finns möjlighet att genomföra dem vill styrelsen återkomma om.

Mötet beslutade därefter att godkänna styrelsens förslag till utbyggnad med 29 röster för och en röst emot.

Avslutningsvis presenterades året klubbmästare innan ordförande förklarade mötet avslutet.