Kallelse till digitalt höstmöte torsdag 26 november 2020 kl. 19.00

På grund av rådande omständigheter har styrelsen beslutat att höstmötet 2020 genomförs digitalt.

För att kunna delta på mötet måste du anmäla dig till Höstmötet på Min Golf senast tisdag 24/11 kl. 18.00. Säkerställ att din mailadress är korrekt. Alla som har för avsikt att delta på mötet måste anmäla sig och logga in på mötet på en egen enhet. Detta för att vi skall säkerställa att vi har en korrekt röstlängd.

Dagen innan mötet skickar vi ut en länk via vilken du kan ansluta till mötet. Tillsammans med länken kommer praktisk information inför mötet.

Förslag till föredragningslista

 1. Fastställande av röstlängd för mötet
 2. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt
 3. Fastställande av föredragningslista
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordförande skall justera mötesprotokollet.
 6. Fastställande av medlemsavgifter och medlemslån samt verksamhetsplan
  och budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret.
 7. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 8. Övriga frågor.
 9. Presentation av årets klubbmästare.

Enligt klubbens stadgar ska kallelse med förslag till föredragningslista skickas senast tre veckor före det allmänna mötet till medlemmarna via brev eller e-post, om sådan är anmäld, och anslås på klubbens anslagstavla. Kallelsen skall tillsändas en per hushåll.

Denna kallelse gäller samtliga familjemedlemmar som är medlemmar i Sollentuna Golfklubb. Observera att du enligt våra stadgar kan utöva din rösträtt via ombud. Ombud får dock endast företräda en medlem. Om du har fullmakt för någon annan medlem så måste fullmakten undertecknas och vara golfklubben tillhanda senast den 24 november. Du hittar underlag för fullmakt på den medlemsinterna delen av hemsidan under Handlingar och protokoll.

Verksamhetsplan med budgetförslag kommer tillsammans med styrelsens förslag samt i rätt tid inkomna motioner med styrelsens yttrande att finnas tillgängliga på klubbens hemsida under ”medlemssidorna” senast torsdag den 19 november. Handlingarna kommer även att vara tillgängliga på klubbens kansli senast detta datum. Vill du ha handlingarna hemskickade kan du ringa kansliet på telefon 08-594 709 95.

Välkomna!
Sollentuna november 2020
Styrelsen

Fler artiklar

Namn Datum
Demodag med Cobra 2 februari 2021-01-25
Nu är det spårat 2021-01-15
God Jul och Gott Nytt År 2020-12-19
Julöppet 2020-12-11
SoGK söker tränare 2020-11-30