Vår fantastiska bana

Sollentuna GK

Banans läge och goda kvalité gör den till en av Stockholms mest populära och välbesökta banor. SoGK ligger i Rotebro, 20 km norr om Stockholms City och är en medelsvår parkbana i naturskön miljö.

Banan är från 1967, ritad av banarkitekt Nils Sköld och klubben valdes in i Svenska golfförbundet 1969 som golfklubb nr 112.

 

När är vår bana bra

Avsikten med denna text är att på lång och kort sikt finna ut vad som gör att vår golfbana upplevs som bra.

Olika rankinglistor använder olika parametrar men vi vill definiera målsättningen för de delar som vi kan påverka såsom finish, spelbarhet, uppbyggnad och säkerhet.

Den skall i den fullständiga versionen vara ett styrdokument för styrelse, ideella funktionärer och personalen, men kan i kortare form ses som en information till klubbens medlemmar, sponsorer och intresserade gäster.

Ansvarsfördelning

• Styrelsen är ytterst ansvarig för att det allmänna skicket på banan upprätthålls främst genom att tilldela tillräckliga resurser för skötsel och underhåll. Dessa resurser anpassas till den verksamhetsplan för banan som gäller för respektive säsong. Verksamhetsplanen fastställs efter att styrelsen beslutat om tydliga kvalitetsmål för banan.

• Styrelsen har också ansvaret för utvecklingen på sikt genom beslut om större förändringar, ombyggnader, nybyggnationer eller inköp av maskiner.

• Klubbchefen skall tillsammans med klubbens greenkeeper och banansvarig i styrelsen planera och utvärdera skötsel och underhåll av bana, maskinpark samt fastigheter så att styrelsens målsättningar för anläggningen uppnås. Greenkeeper är ansvarig för att leda och fördela arbetet på anställd personal. Den anställda personalen skall på ett professionellt sätt genomföra det ordinarie skötselprogrammet samt ombesörja andra beslutade förändringar inom ramen för tilldelade resurser.

• Klubbchefen, greenkeeper och banansvarig i styrelsen koordinerar arbete för grupper av medlemmar som vill göra ideella insatser utöver hålvärdssystem och städdagar, t.ex. den så kallade Frivilliga banarbetsgruppen.

• Anläggningskommittén eller speciellt utsedda projektgrupper gör på styrelsens uppdrag planer för utveckling av specifika områden på kort eller lång sikt. Projektledning av större projekt kan också fördelas på enskilda eller grupper av personer inom och utom anläggningskommittén.

• Medlemmar som har frågor och idéer kring skötsel och långsiktig utveckling vänder sig med fördel till klubbchefen.

• Medlemmarnas ansvar för att hålla banan i gott skick är att iaktta ett korrekt golfvett genom att återplacera uppslagen torv, reparera nedslagsmärken, kratta bunkrar, respektera avspärrningar, utnyttja iordningställda gångvägar, använda papperskorgar mm.

Bakgrund till golfbanans kvalité
Sollentuna är byggd på 60-talet som en kommunal anläggning. Karaktären på banan är en parkbana som för tankarna till amerikansk country club med ett kompakt begränsat område där hålen definieras av trädridåer.

För att banan skall anses vara i utmärkt skick bör fairways vara jämna och täta med genomtänkt figurklippning, greenerna skall ta emot bollarna på ett ärligt sätt och dessa skall klippas så att bollens rull är jämn och likartad på samtliga greener.

Greenområden skall klippas så att konturerna utnyttjas på ett spännande och rättvist sätt. Under 2017 och 2018 har klipplinjer tagits ut av Pierre Fulke.

Tees skall vara välklippta och plana, ruffar skall vara klippta på en höjd som gör dem svårare att spela från men utan problem att hitta bollar och våra bunkrar skall hålla en jämn kvalité. Områden utanför egentlig spelyta skall, så långt det är möjligt, vara klippbara för att underlätta för spelaren hitta bollen och kunna spela därifrån.

Uppsättning av banan 
Hur vill vi att banan skall sättas upp? Valmöjligheterna är många, men skall alltid syfta till att maximera spelupplevelsen för medlem eller gäst.

Det innebär att vi vill ha en konsekvens i klippningen, det vill säga att vi har tagit aktiva beslut hur vi vill att tees skall klippas, klipphöjden på fairway skall premiera en bra bollträff, greenerna skall ta emot bollen bra vid inspel och det skall rulla bra vid putt mot hålet.

Skulle vi någon gång missa fairway eller green skall ruffarna vara tillräckligt höga för att innebära en försvårande omständighet men samtidigt tillräckligt korta för att bollen lätt skall återfinnas. Det handlar om spelupplevelse och speltempo.

Klubben har en profil som en familjeklubb, dvs. banan skall vid normalt spel tilltala vitt skilda kategorier av spelare, vilket betyder att normala klipphöjder enligt sammanställningen skall användas.

Greenernas hastighet skall i första hand bedömas genom det så kallade stimpmetervärdet som vid normalspel bör ligga på 9,0-9,5. Hastigheten på greenerna begränsas av de greener som har störst lutning (främst hål 7, 9, 15 och 17) där det blir svårt att hitta godkända flaggplaceringar vid stimp över 10. 

Tee- och flaggplaceringar skall balanseras så att banan spelas så nära uppmätt längd som det är möjligt och de längdregler som finns för att banan skall vara handicapgrundande måste följas. Totallängden får till exempel varieras maximalt plus/minus 100 meter.  Eftersom greenerna är väldigt långa innebär det att flaggplaceringar långt bak behöver kompenseras med teeplacering långt fram etcetera
Flaggplaceringarna skall varieras enligt rekommendationen med sex lätta, sex medel och sex svåra placeringar. Då greenerna är av den karaktären att en riktigt svår placering, till exempel nära en ondulering eller i en kraftig lutning, kan göra hålet ospelbart skall dessa helt undvikas.

Vid större tävlingar som KM, seriespel och liknande, kan naturligtvis något högre hastighet på greenerna, drygt 10 på stimpen, och lite svårare placeringar tillåtas, men spelupplevelsen skall betonas i varje enskilt fall.

Klippning och ungefärliga klipphöjder
Greener: klippning 6-7 ggr/vecka Klipphöjd 3-3,7mm
Greener: vältning 2-4 ggr/vecka
Hålbyte: 5-7 ggr/vecka, alltid på helger.
Foregreen: 3 ggr/vecka 9 mm
Fairways: 3 ggr/vecka 12 mm
Semiruff (första klippning): 2-3 ggr/vecka 32 mm
Klippruff: 2 ggr/vecka 57 mm
Tee: 3-5 ggr/vecka 9 mm
Bunkrar, krattning: 2-3 ggr/vecka
Driving Range: Klipps varje vecka 32 mm
Övningsområdet inkl. puttinggreener skall skötas som banan

Vanliga arbeten som kan verka störande på spelet och påverka spelbarheten:

Dressning av greener
Dressning innebär att vi lägger på ett lager tvättad sand för att skydda gräset, snabba på nedbrytning av filt samt skapa en jämnare puttyta. Dressning sker med ca. 2 veckors mellanrum. Sanden vältas ner efteråt och ger ganska omgående en jämnare yta. Det sker ingen klippning 1-2 dagar efter dressning pga ökad slitagerisk.

Vertikalskärning
Maskinell vertikalskärning av greenerna i avsikt att få bort filtbildning och stimulera gräsets skottbildning. Vertikalskärning görs ungefär 1 gång per månad.

Gödning
Vi lägger gödning på greenerna ungefär var 14 dag. Gödningen läggs på omväxlande i flytande form och i fast form. Vid gödning i fast form måste greenerna vattnas snart efteråt för att undvika brännskador. Detta kan innebära bevattning dagtid och att ytan kan upplevas kladdig innan gödningen smält. 
Fairway och tees gödslas normalt en gång på våren och en gång på hösten.

Hålpipluftning av greener
Sker vid behov för att få ner syre i marken och få en mjukare turf. Drill and fill är en hålpipluftning där sand samtidigt förs ner i profilen.

Hålpipluftning och dressning av fairway
För att få en torrare yta och en bättre turf kan fairway hålpipluftas och dressas, oftast med hjälp av drill and fill.

Allmänna skötselmål.

·         Sjukdomar och skadeinsekter skall minimeras.

·         Gräsytor skall i största möjliga mån hållas fria från ogräs.

·         Alla gräsytor skall efter behov stödsås för att uppnå önskad täthet.

·         Bevattningen skall behovsanpassas.

·         Dräneringen och ytavrinningen är viktig för spelupplevelsen.

·         Klippta ytor skall i största möjliga måna rensas från grenar, kvistar, nedfallna kottar, löv, barr etc

·         Körning med maskiner skall i första hand ske på transportvägar eller i ruffen, och endast i undantagsfall på fairway. Körning på känsliga områden tee, foregreen, green och vattensjuka områden skall helt undvikas utom vid nödvändig klippning. Vid körning med maskiner skall alltid golfvett beaktas och rollen som föredöme prioriteras före eventuella tidsbesparingar. Om områden skadas vid klippning, till exempel pga. mycket vatten, skall området återställas snarast.

·         Skyltar, som Next Tee, skall placeras så att de ger bästa möjliga information. Skyltar skall alltid flyttas vid klippning för att undvika tidsödande trimning runt dessa.

·         Avspärrningar, gröna pinnar och snören, skall användas för att styra spelare bort från känsliga områden. Avspärrningarna skall flyttas vid klippning och återplaceras efteråt för att uppnå önskad effekt.

·         Vid nysådd eller gräsläggning skall arbetet alltid färdigställas omgående, området skall därefter alltid repas in för att undvika oönskad trafik. Bästa möjliga material skall användas och området skall alltid paddas för att uppnå jämn yta.

·         Papperskorgar skall tömmas regelbundet med extra fokus på papperskorgar runt klubbhuset, övningsområdet och rangen, 1:a och 10:e tee samt kiosken.

Tee
Tee skall klippas så att hela ytan kan vara plan, teeytan klipps så att konturerna anpassas till teeområdet, extra hänsyn skall tas för att undvika maskinskador.
Teemarkeringar skall placeras vinkelrätt mot spellinjen. Teemarkeringar skall under säsong flyttas dagligen, och koordineras med hålplacering så att hålets längd behålls så långt det är möjligt.
På tee skall finnas behållare för avbrutna pegs, denna skall tömmas varje dag vid flyttning av teemarkeringar.

Fairway
Fairway skall klippas i raka linjer och i så kallad diagonalklippning. Fairways konturer skall anpassas till naturens former och underlagets möjligheter till klippning. Områden med mycket rötter eller stenar, dålig dränering eller mycket slitage skall undvikas att klippa till fairwayhöjd.

Greenområden
Greenområden inkl. bunkrar skall där det är möjligt klippas till lättruff för ökad spelbarhet. Konturerna anpassas till omgivningarna och omfattar normalt två till tre klippbredder. Anslutningen till fairway och foregreen skall ske vinkelrätt för tydlig övergång.

Foregreen
Foregreen klipps i minst en klippbredd utanför green samt den så kallade tungan. För ökad spelupplevelse kan foregreenklippning även omfatta avrinningsytor. Speciell omtanke måste tas vid foregreenklippningen för att undvika maskinskador på greenytan. En ytterst liten del av maskinen skall gå in på greenytan.

Green
Klippning med trippelsklippare skall kombineras eller ersättas med vältning för att öka bollrullen och minska slitaget. Greenernas konturer skall anpassas till arkitektens intentioner med extra uppmärksamhet på slitageskador. Högar med gräsklipp skall avlägsnas och tömning av korgarna skall ske genom att sprida innehåller ute i skogen.
Hålen skall sättas enligt regler och rekommendationer och bytas dagligen under säsong. Hålkanterna bör vid särskilda tillfällen vitmålas för minskat slitage och bättre synlighet. Koppen skall placeras vertikalt och enligt reglerna dvs. minst 2,5 cm under marknivå.
Hålets placering skall vara på så plan yta som möjligt och helst 3-4 meter från greenkant samt 3 meter från större lutning (platågreen). Undvik områden som är skadade, har dåligt gräsväxt eller där hålet nyligen varit placerat. Säkerställ att gamla hålpluggar kommer ner så långt att turfen inte klipps bort.
Hålets placering i längdled skall koordineras med teeplacering för att behålla hålets, och totalt sett banans, normal längd. Väderförhållande skall beaktas för att undvika ”omöjliga” placeringar till exempel bakom en bunker i kraftig medvind.
Vid dressning skall borstning/vältning/vattning ske omgående för att undvika obehag för efterföljande spelare och drivor med sand på green eller foregreen jämnas ut för hand.

Bunker
Bunkrarna skall ha ett 4-5 cm djupt lager av mjukare sand ovanpå en hård botten. Bunkrarna skall maskinkrattas 2-3 gånger per vecka. Maskinen måste luckra upp ytan så att bunkrarna inte blir ”pistade” och stenhårda. Ogräs i bunkrarna skall avlägsnas så snart som möjligt.
Krattorna skall placeras i spellinjen i bunkrarna. Efter kraftigt regn skall bunkrarna återställas så snart som möjligt. Bunkerkanter skall skäras regelbundet.

Ruff
Ruffen skall klippas så att det är alltid är lätt att hitta bollarna, samtidigt som det innebär viss svårighet att spela sig därifrån. Områden som inte är möjliga att klippa med maskin skall klippas så ofta att det alltid ser välvårdat ut, ju närmare den klippta ytan desto oftare. Runt träd och andra föremål skall trimning ske regelbundet.

Hinder/markeringar
Områden runt hinder eller banans gräns måste klippas ofta så att det alltid är lätt att se hur bollen ligger i förhållande till gränserna. Runt fasta pinnar och stolpar trimmas regelbundet, lösa pinnar och plattor lyfts vid klippning. Trasiga pinnar och framför allt plattor skall bytas ut omgående. Pinnar eller plattor som är borttagna eller sitter snett skall återplaceras. Gränserna för hinder målas regelbundet ca. var 14e dag.

Klubbhusområde
Gräsmattor runt klubbhuset skall klippas med greenområdesklippare, tillräckligt ofta för att undvika klipprester. Efter klippning måste områden som inte går att komma åt trimmas så snart som möjligt. Planen framför klubbhuset skall alltid vara väl grusad och krattad. Extra omtanke skall visas klubbhusområde och övningsområde då detta ofta är spelarens första kontakt med klubben och kan anses vara referensområde för anläggningens totala skötsel. Naturligtvis måste på samma sätt visas extra hänsyn vid körning med maskiner för att föregå med gott exempel. Onödig körning med maskiner förbi klubbhuset skall undvikas.

Övningsområde
Övningsområden och rangen skall vara välskött. Driving rangen klipps varje vecka under säsong så alla bollar är upplockade. Runt rampen och lektionsskjulet trimmas varje gång och runt skyltar, mattor och längs staketet trimmas vid behov.

Golfbilar
Golfbilarna förvaras i garage maskinhallen. Golfbilarna skall rengöras regelbundet.

Bemötande
Medlemmar och gäster är skälet till att vi finns på golfbanan. Vi skall sköta golfbanan på ett sätt så att de upplever den som välskött och att de trivs när de spelar. Att alltid hälsa på spelare på banan är därför en självklarhet. Att sköta banan utan att synas är omöjligt men det måste göras i harmoni och samförstånd med spelarna. Vid större arbeten som dressning, vertikalskärning, gödning etc. måste receptionen informeras och anslag sättas på 1:a tee.
Vid uppenbart fall av farligt spel lämnas rapport till greenkeeper som tillsammans med klubbchef utreder och om så anses befogat gör en anmälan. Undvik att ta diskussioner om farligt spel med spelare på banan.