Kallelse till allmänt vårmöte 2020
Kallelse till allmänt vårmöte tisdag 23/6 kl. 19.00 på Sollentuna Golfklubb
Nedan finner du kallelse med förslag på dagordning till Sollentuna Golfklubbs årsmöte den 23/6 kl. 19.00. Årsmötet kommer att hållas utomhus vid klubbhuset för att vi skall kunna säkerställa avstånd mellan deltagarna och minimera riskerna för smittspridning. Stanna hemma om ni känner sjukdomssymptom.

Vi befinner oss i en väldigt speciell situation men vi vill försöka genomföra mötet för att klara av formalia som ekonomisk redovisning och val. Vi ber deltagare att noga läsa igenom årsmöteshandlingarna som finns på den medlemsinterna delen av hemsidan då det inte är möjligt att göra digitala presentationer under mötet.

Då vi vill undvika en allt för stor samling ber vi medlemmarna att om möjligt närvara endast en per familj. Vi rekommenderar också er som befinner er i riskgrupper att noga överväga ert deltagande vid vårmötet. Röstning via fullmakt är möjligt i enlighet med stadgarna. Anmälan till årsmötet sker på Min Golf.

Förslag till föredragningslista

1. Fastställande av röstlängd för mötet
 
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
 
3. Fastställande av föredragningslista
 
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 
5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden ska justera mötesprotokollet
 
6. Styrelsens verksamhetsberättelse inklusive ekonomisk redovisning för det senaste verksamhetsåret i:

      a. Sollentuna GK       b. Skillingegården AB
 
7. Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret i:

      a. Sollentuna GK       b. Skillingegården AB
 
8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret i:

      a. Sollentuna GK       b. Skillingegården AB
 
9. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott i enlighet med balansräkning i:

      a. Sollentuna GK       b. Skillingegården AB
 
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen i:

      a. Sollentuna GK       b. Skillingegården AB
 
11. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorer i:

      a. Sollentuna GK       b. Skillingegården AB
 
12. Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter i Sollentuna Golfklubb och Skillingegården AB
 
13. Val (avser båda styrelserna)

a.   Ordförande (för en tid av 1 år). Ordförande 2019 har varit Thomas Behring.

b.   Ledamöter (för en tid av 2 år i antal enligt beslut enl. pkt 12)
Mandattiden utgår för Karin Björk, Elisabeth Lindberg, Ann-Charlotte Dackebro och Peter Alexandersson.
För Harald Näslund, Bengt Linder och Lise-Lotte Vestling återstår ett år av mandattiden.

c.   Suppleanter (för en tid av ett år i antal enligt beslut enl. pkt 12). Suppleanter 2019 har varit Mattias Pirrman och Mikael Rådström.

d.   Två revisorer jämte suppleant (för en tid av ett år)
Revisorer har under 2020 varit Lars Kjellgren, Ulf Hagman och Fredrik Hellmark (suppleant)

e.   Två ledamöter i valberedningen (för en tid av ett år)
Mandattiden utgår för Pepsa Ramsell och Rolf Härner. För Dick Olofsson och Tina Schölin återstår ett år av mandattiden
 
14. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna skrivelser.
 
15. Övriga frågor

Enligt beslutad ändring i klubbens stadgar på vårmötet 2014-04-24 ska kallelse med förslag till föredragningslista skickas senast tre veckor före det allmänna mötet till medlemmarna via brev eller e-post, om sådan är anmäld, och anslås på klubbens anslagstavla. Kallelsen skall tillsändas en per hushåll.

Denna kallelse gäller samtliga familjemedlemmar som är medlemmar i Sollentuna Golfklubb. Observera att du enligt våra stadgar kan utöva din rösträtt via ombud. Ombud får dock endast företräda en medlem.

Vi vädjar om att anmälan om deltagande i Vårmötet görs i GIT!

Styrelsens verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning, revisionsberättelse och i tid inkomna motioner jämte styrelsens svar på dessa finns tillgängligt på klubbens hemsida under ”Handlingar och protokoll som avser 2020” och på klubbens kansli sedan tisdag 14/4. Vill du ha handlingarna hemskickade kan du ringa kansliet på telefon 08-594 709 95.

Välkomna!

Sollentuna 1juni 2020

Styrelsen